Besant Group of Institutions, Mangalore

Faculty

Molly S. Chaudhuri
Vishnu Prasanna K. N.
Ravisha B.
Suresh Shenoy
Sukanya Rao
Ashalatha
Usha Mogra
D. P Varsha
Nanditha Sunil
Chandrika Rao
Reema Agnes Frank