Besant Group of Institutions, Mangaluru

Faculty

Molly S. Chaudhuri
Sharan Kumar Shetty
Rashmi Kodikal
Ravisha B.
Suresh Shenoy
Sajan M.
Ashalatha
Usha Mogra
Nanditha Sunil
Reema Agnes Frank
Divya M Shetty
Ridhvika Shetty
Muddassir Khadar