Besant Group of Institutions, Mangalore

Faculty

Narayan Kayarkatte
Vishnu Prasanna K. N.
Ravisha B.
Robin M. Shinde
Sukanya Rao
Suresh Shenoy
Ashalatha
Usha Mogra
Vinay Krishna
Madhukar S. M.
D. P Varsha